• Parnes news

18 συμβάσεις στον Δήμο Αχαρνών

Την πρόσληψη έως δέκα οχτώ (18) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων καθηγητών εκμάθησης μουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά - μπαλέτο – μοντέρνοι χοροί κλπ) με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών – βάση του σχολικού έτους 2019-2020, για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή δημοτικού ωδείου για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων και του καλλιτεχνικού τμήματος για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους για την περίοδο 2019-2020, με τις κάτωθι συγκεκριμένες ειδικότητες και κατηγορίες εκπαίδευσης:


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου 2018 (Ν.Π.Ι.Δ.)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ αρ. πρωτ. :…….……437……………

Πλατεία Αγ. Νικολάου 3

2ος Όροφος, Τ.Κ. 13674, Αχαρνές

Τηλ.: 210 2478505/507

E-mail: dikeacharnon@yahoo.gr


η Πρόεδρος κα. Όλγα Π. Ποιμενίδου


Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’ αριθ. 3/20-1-19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους. 2. Την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 όπως ισχύει και της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/31-12-2012) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013 με την οποία ανεστάλη η περιπτ. Β’ της παρ. 2 του αρθρου 6 του ως άνω νόμου. 3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 44288/10-6-19 (ΑΔΑ: ΩΕΟΙ465ΧΘ7-ΣΚΦ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012, έγκρισης σε Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι ένα (1) έτος. 4. Την υπ'αριθμ. 59556/16418/24-6-19 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής/Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας/Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων «περί έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου υπό μορφή αντιτίμου». 5. Την κείμενη νομοθεσία και νομολογία. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ Την πρόσληψη έως δέκα οχτώ (18) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων αντίτιμο, καθηγητών εκμάθησης μουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά - μπαλέτο – μοντέρνοι χοροί κλπ) με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών – βάση του σχολικού έτους 2019-2020, για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή δημοτικού ωδείου για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων και του καλλιτεχνικού τμήματος για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους για την περίοδο 2019-2020, με τις κάτωθι συγκεκριμένες ειδικότητες και κατηγορίες εκπαίδευσης:


 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΠΛΕΚΤΟΥ 1 ΔΕ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΝΤΡΑΜΣ 1 ΔΕ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 1 ΤΕ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 1 ΠΕ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 ΔΕ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ LATIN 1 ΔΕ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 3 ΔΕ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1 ΠΕ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ 1 ΔΕ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 1 ΔΕ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 1 ΔΕ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 1 ΠΕ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 ΠΕ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 2 ΔΕ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 1 ΠΕ

ΣΥΝΟΛΟ 18 ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ


1) Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια.

2) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

3) Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (π.χ. καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κλπ.).

4) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

5) Να μην είναι συνταξιούχοι.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης:

1) Αίτηση (η οποία θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το επιχείρηση)

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις)

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι τίτλοι σπουδών (πτυχία και διπλώματα) από Αναγνωρισμένα Μουσικά Εκπαιδευτήρια (Ωδεία και Μουσικές Σχολές) και σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) γνωστικά μουσικά πεδία, θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως τη θεώρηση του εν λόγω Υπουργείου.

4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται: • Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου • Ο Δήμος ή Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος. • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. • Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφ΄ όσον δε εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία. • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και • Ότι δεν παρεπέμφθη με τελεσίδικο βούλευμα τίνι των εν αρθ.22 του ΠΔ 611/77 εγκλημάτων έστω και αν δεν επακολούθησε δίκη λόγω παραγραφής ως και αν εκκρεμεί εναντίων του οποιαδήποτε κατηγορία για πλημμέλημα ή κακούργημα.

5) Πιστοποιητικά εμπειρίας ως εξής: α) Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα: Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε ΝΠΔΔ, σε ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμου, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου τομέα της παρ.1 του αρθ.14 του ν.2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ.3 του αρθ.1 του ν.2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της. β) Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα: - Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (Αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των τριμηνιαίων αποσπασμάτων ατομικού λογαριασμού ασφάλισης.). - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. - Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου. γ) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: - Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (Αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των τριμηνιαίων αποσπασμάτων ατομικού λογαριασμού ασφάλισης.). - Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας. - Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ένα απασχολείται σε πάνω από δύο εργοδότες. - Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς την διάρκεια της εμπειρίας.

Όταν εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή Για την εμπειρία, η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των λοιπών κατά περίπτωση δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει:

1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: - Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε και στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου. - Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική: - Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε και στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου. - Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. - Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας, δεν είναι υποχρεωτική κατά τη νομοθεσία αυτού.

3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. Σημ.: Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.

• Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύναται να τους συνυποβάλλουν.

• Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από τρίτους εφ΄ όσον διαθέτουν νόμιμη εξουσιοδότηση. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για έναν

(1) κωδικό ειδικότητας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. Υποβολή αίτησης για περισσότερους του ενός

(1) κωδικού σημαίνει αυτόματα αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής.


Κωδικός θέσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης (μέχρι) Μέγιστος αριθμός ατόμων


 • 1 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ 1

 • 2 ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ 12 ΜΗΝΕΣ 1

 • 3 ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 12 ΜΗΝΕΣ 1

 • 4 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ 1

 • 5 ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 12 ΜΗΝΕΣ 1

 • 6 ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 12 ΜΗΝΕΣ 1

 • 7 ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 12 ΜΗΝΕΣ 1

 • 8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 12 ΜΗΝΕΣ 3

 • 9 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 1

 • 10 ΝΤΡΑΜΣ 12 ΜΗΝΕΣ 1

 • 11 ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝLATIN 12 ΜΗΝΕΣ 1

 • 12 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 12 ΜΗΝΕΣ 1

 • 13 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ 1

 • 14 ΠΛΕΚΤΟ 12 ΜΗΝΕΣ 1

 • 15 ΜΠΑΛΕΤΟ 12 ΜΗΝΕΣ 2


ΣΥΝΟΛΟ 18


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τη διαδικασία καθώς και τις ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά με τη ζήτηση και την κάλυψη των θέσεων των τμημάτων. Η Επιχείρηση μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητάς τους για τη συγκεκριμένη θέση/ειδικότητα.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Επιχείρησης (Παλαιό Δημαρχείο Αχαρνών, οδός Πλατεία Αγίου Νικολάου 3). Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων και για να εξεταστούν θα πρέπει να κατατεθεί στην Επιχείρηση ποσό Ευρώ είκοσι (€ 20,00), που θα επιστραφεί στον ενιστάμενο μόνο στην περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. Ο τελικός αριθμός των επιλεγέντων δασκάλων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγγραφέντων μαθητών και δύναται να είναι μικρότερος από τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τους παρακάτω πίνακες. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε κριτήριου επί της τελικής βαθμολογίας όλων των υποψήφιων. Τίτλοι Σπουδών 30% Γενική Διδακτική Προϋπηρεσία 15% Ειδική Προϋπηρεσία σε νομικά πρόσωπα του Δήμου Αχαρνών σχετικά με το αντικείμενο 30% Συνέντευξη ή/και Πρακτική Δοκιμασία 25% ΣΥΝΟΛΟ 100% ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό αντικείμενο οργάνου ή μαθήματος, μουσικού ή καλλιτεχνικού. Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των προσληφθέντων προσώπων, θα καθορισθεί από τους ίδιους ανάλογα με ζήτηση από τους ενδιαφερόμενους, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά, ενώ θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, οι προσληφθέντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας, καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι ίδιοι, όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στην Επιχείρηση το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα επιτυχόντων, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα και την ζήτηση από τους μαθητές που θα παρουσιαστούν. Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα, θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου και θα κληθούν να απογραφούν στον ΕΦΚΑ βάση του Ν.4387/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Ν.4578/2018 άμεσα να βγάλουν εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τους μαθητές οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής) εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο Πρωτόκολλο της ΔΗ.Κ.Ε.Α. (οδός Πλ. Αγίου Νικολάου 3, 2ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας : 210-2478505 & 507, καθημερινά, κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.), από την Παρασκευή 06-09-2019 και για έντεκα (11) ημέρες, έως και την 16-09-2019, ημέρα Δευτέρα. Αιτήσεις µε τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210- 2478505/507 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Αχαρνών (Δημαρχείο: οδός Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, ισόγειο) και της Επιχείρησης (2ος όροφος Πλ. Αγίου Νικολάου 3, Παλαιό Δημαρχείου).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α. ΟΛΓΑ Π. ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ


165 Προβολές0 Σχόλια
RCMP_AD_CASINIANS_KLHROSEIS_300X250_V2.gif